Aanvullende personenbelasting

Er wordt een aanvullende gemeentebelasting gevestigd op de personenbelasting ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de stad Oudenburg op 1 januari van het aanslagjaar.

Percentage

7,7% van het berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is.

Inningen

De vestiging en de inning van de aanvullende belastingen gebeuren door de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.