Algemene werking

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een lokaal netwerk rond kinderopvang dat iedereen samenbrengt die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Er wordt advies gegeven aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.Het lokaal bestuur is verplicht een Lokaal Overleg Kinderopvang op te starten en te organiseren.

Adviserende functie

Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert het lokaal bestuur over het lokaal beleidsplan kinderopvang, de uitvoering ervan en de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente. Het LOK adviseert het lokaal bestuur enerzijds op vraag van het lokaal bestuur of kan anderzijds op eigen initiatief advies uitbrengen.

Het LOK kan, op vraag van bestaande en kandidaatvoorzieningen, ook advies uitbrengen over onderwerpen die de opvangvoorzieningen aanbelangen (openingsuren, tarieven, behoefte aan opvang binnen de gemeente, …).

Het advies van het LOK kan (kandidaat)opvangvoorzieningen ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

En niet te vergeten: het LOK biedt alle leden de gelegenheid elkaar beter te leren kennen.

Samenstelling

Het LOK brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het werd samengesteld door de gemeenteraad. In onze gemeente werd het LOK als volgt samengesteld:

  • vertegenwoordiging van lokale actoren: buitenschoolse kinderopvang, jeugddienst, sportdienst, stedelijk kunstonderricht, bibliotheek, zelfstandige onthaalouders, kinderdagverblijven, dienst voor opvanggezinnen, scholen, babysitdiensten, jeugdverenigingen, sportverenigingen, socio-culturele verenigingen en informele opvang;
  • vertegenwoordiging van gebruikers: schoolraden of ouderverenigingen, jeugdraad, sportraad, cultuurraad, bibliotheekcommissie, individuele ouders, vakbonden/werknemers, bedrijven/werkgevers, gezinsbond;
  • vertegenwoordiging van het lokaal bestuur: namens de gemeente: de schepen bevoegd voor kinderopvang en namens het OCMW: de voorzitter.

Als vaste deskundigen worden volgende personen in het LOK uitgenodigd: de provinciale consulent van Kind en Gezin, de stadssecretaris en de OCMW-secretaris en de lokale projectcoördinator inzake lokaal sociaal beleid. Daarnaast kunnen steeds deskundigen ad hoc worden uitgenodigd.

Brochure Kinderopvang

 

Powered by
Publish for Free