Vergunning

Sinds 1 januari 2020 werden de twee voorheen bestaande vergunningstelsels voor taxidiensten en diensten verhuurvoertuig met bestuurder (VVB) vervangen door één generieke vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBP) voor vier exploitatievormen: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi. Afhankelijk van de dienst die aangeboden wordt, gelden er andere exploitatieregels, maar de verschillende diensten zijn vanaf nu wel combineerbaar in één voertuig. 

Aanvraag
De vergunning moet aangevraagd worden in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is.
Deze vergunning geldt voor gans het Vlaams gewest (en dus niet alleen voor het grondgebied van de vergunningverlenende gemeente). 

Voor een standplaatstaxi is wel een machtiging vereist van elke gemeente waar men van de taxistandplaatsen gebruik wenst te maken. Maar een machtiging is dus geen vergunning. De exploitant moet al een vergunning hebben om een machtiging te verkrijgen (of eventueel samen aanvragen als een machtiging wil in de gemeente waar zijn exploitatiezetel gevestigd is). 

De vergunning dient aangevraagd worden via de Centaurus2020-databank via de volgende link: https://centaurus2020.vlaanderen.be/ 

De vergunning wordt uitgereikt binnen 45 dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is. 

De vergunning is geldig voor een periode van vijf jaar.
De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. 

Voorwaarden
Je mag het beroep van exploitant van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer uitoefenen, als je voldoet aan de voorwaarden over (1) de zedelijkheid, (2) de beroepsbekwaamheid en (3) de solvabiliteit. 

(1) Je bewijst dat je van goed zedelijk gedrag bent als je in België of het buitenland geen van de volgende in kracht van gewijsde gegane veroordelingen hebt opgelopen:
1° een criminele straf, al dan niet met uitstel;
2° een veroordeling sinds minder dan vijf jaar voor een van de overtredingen, vermeld in boek 2, titel III, hoofdstukken I tot V, en titel IX, hoofdstuk I en II van het Strafwetboek. 

(2) Je bent beroepsbekwaam als je aan al de volgende voorwaarden voldoet:
1° je neemt de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer op als activiteitencode in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en in voorkomend geval in de statuten;
2° je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands:
a) op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen, of
b) op het niveau A2 van het Europees referentiekader voor Talen en je bewijst binnen twee jaar na het bekomen van de vergunning dat je over het niveau B1 beschikt.

Als de exploitant een rechtspersoon is, wordt de taalvereiste vervuld door de zaakvoerders of de bestuurders die met het dagelijks beheer belast zijn.

(3) Je bent solvabel als je aan al de volgende voorwaarden voldoet:
1° je bent eigenaar van de voertuigen die je exploiteert, je hebt er de beschikking over door een contract van aankoop op afbetaling of je hebt een contract van huurfinanciering of van huurkoop;
2° je bent in orde met de betaling van:
a) taksen of belastingen die verbonden zijn aan de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer;
b) sociale bijdragen of lonen. 

Verplicht toe te voegen documenten
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten verplicht worden toegevoegd:

1° een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde);
2° een uittreksel uit het strafregister (model 569.1-27) van minder dan 3 maanden oud. In geval van een rechtspersoon, wordt een uittreksels bijgevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijks beheer;
3° een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1 of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenonderwijs. In geval van een rechtspersoon wordt een getuigschrift toegevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijks beheer;
4° een document waaruit blijkt dat je in orde bent met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ);
5° een attest waaruit blijkt dat je in orde bent met de fiscale lasten;
6° bewijsstukken die aantonen dat je over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop, huurfinanciering- of bestelbonnen);
7° kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming en het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs);
8° de originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit. 

Bedrag
De houder van de vergunning betaalt voor de vergunning een jaarlijkse gemeenteretributie, overeenkomstig artikel 8, §1 van het decreet van 29 maart 2019. Voor lopende vergunningen blijft de huidige belasting gelden tot aan het einde van de vergunningstermijn.

Het basisbedrag bedraagt:
1) tot 1 januari 2030: 250,00 euro voor zero-emissievoertuigen;
2) tot 1 januari 2025: 250,00 euro voor
- voertuigen met een ecoscore van minstens 74 voor voertuigen met vijf zitplaatsen;
- voertuigen met een ecoscore van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen;
- voertuigen met een ecoscore van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus;
3) 350,00 euro voor alle andere voertuigen. 

Doorgeven wijzigingen
Als exploitant ben je verplicht om de stad Oudenburg binnen de volgende termijnen op de hoogte te brengen van de volgende zaken:
1° een wijziging van het adres van de woonplaats, rechtsvorm, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel: binnen tien dagen na de dag van de wijziging;
2° een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling vermeld in artikel 10, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer: binnen tien dagen na de dag waarop het vonnis is uitgesproken. Je bezorgt in dat geval een kopie van de uitspraak;
3° de verjaring, verstrijking of opschorting van de verzekeringspolis van een of meer voertuigen: binnen 24 uur na de dag waarop die polis verjaart, verstrijkt of wordt opgeschort. De groene verzekeringskaart en het laatste keuringsbewijs gelden daarvoor als bewijzen;
4° een uitspraak van het gerecht over de faillietverklaring of het verslag van een uitgesproken faillissement: binnen tien dagen na de dag van de uitspraak of het verslag. Je dient in dat geval een kopie te bezorgen. 

Jaarlijks te bezorgen: uittreksel uit het strafregister
Als exploitant bezorg je de administratieve diensten van de stad Oudenburg jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de uitreiking van je vergunning, uit eigen beweging een uittreksel uit het strafregister (model 569.1-27), dat minder dan 3 maanden oud is, waarin vermeld staat dat je nog altijd voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid, vermeld in artikel 10, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Als de exploitatie gebeurt door een rechtspersoon, wordt er een uittreksel bezorgd van de zaakvoerders of de bestuurders die belast zijn met het dagelijks beheer en een uittreksel uit het centraal strafregister op naam van de rechtspersoon.

Overzicht exploitatieregels

bron: https://www.mobielvlaanderen.be/storage/mobiliteitsbrieven/Mobiliteitsbrief204.pdf

Via de volgende link kan je de Praktische Gids nieuwe Vlaamse wetgeving terugvinden: http://www.gtl-taxi.be/8_0_0_0_0_NL_Nieuws_32939_1