Proclaimer

Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de stad Oudenburg.
De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden, op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je er jou van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. De stad Oudenburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website.

Beheer van informatie

Stad Oudenburg levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledige, onjuiste of onduidelijke of verouderde gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht de weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website zou mogen verwachten, ontbreken, dan engageert de stad Oudenburg zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat ze van deze onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen je dan ook uit om al jouw opmerkingen door te geven aan de communicatiedienst van de stad (e-mail: communicatie@oudenburg.be).

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden, ...) te reproduceren, te verspreiden of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet je eerst een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij gebruik of hergebruik van de beschikbare informatie dienen de intellectuele eigendomsrechten te worden gerespecteerd. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

De stad Oudenburg plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. De stad kan geen garantie bieden betreffende de beschikbaarheid en de kwaliteit van deze websites en hun inhoud en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. De stad Oudenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op de doorgelinkte websites onjuist, niet actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt de stad Oudenburg zich het recht voor de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. De stad houdt zich recht voor de links naar externe informatie te weigeren. Problemen met links mogen steeds worden gemeld aan de dienst communicatie (e-mail: communicatie@oudenburg.be).

Niet-toegestaan gebruik van de website

Als gebruiker verbind je jou er onder andere toe:
- de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
- geen gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
- de website niet te gebruiken op een manier dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer - doch niet uitsluitend - de rechten op de persoonlijke levenssfeer en intellectuele eigendom;
- de website niet te gebruiken voor transmissie of het posten van computervirussen, of voor transmissie of het posten van illegaal of onrechtmatig materiaal, evenals materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

De stad Oudenburg behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zijn bevoegd.